NL

|

EN

|

FR

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN SCHILDER ZOEKT SCHILDER

 

 1. INLEIDING

 

  1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.schilderzoektschilder.be (hierna “Website”). Door gebruik te maken van deze Website verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
  2. Deze Website is gecreëerd en wordt beheerd door BOSS PAINTS NV, met zetel te 8791 Waregem, Nijverheidstraat 81 en ondernemingsnummer 0425.180.692 (hierna “BOSS PAINTS”).
  3. De toegang en het gebruik van Website is vrij, onverminderd de mogelijkheid van BOSS PAINTS om:

 

 1. de toegang enkel te verschaffen aan gebruikers die zich correct en volledig identificeren;
 2. de toegang te koppelen aan een persoonlijk, vertrouwelijk en niet overdraagbaar paswoord;
 3. het gebruik van bepaalde diensten en het openbaar maken van bepaalde inhoud tegen betaling of onder specifieke voorwaarden aan te bieden.

 

  1. De Gebruiker van de Website verbindt zich ertoe deze gebruikersvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.  Indien u niet door deze gebruikersvoorwaarden wenst verbonden te zijn, gelieve de Website dan niet te gebruiken.

 

 1. DEFINITIES

 

De volgende definities zijn van toepassing op onderhavige gebruiksvoorwaarden:

 

 • Website: De Website van BOSS PAINTS www.schilderzoektschilder.be.
 • Opdracht: Een omschrijving van werk of een dienst door een Opdrachtgever geplaatst op de Website.
 • Prijsvoorstel: Een niet-bindende prijsindicatie voor de uitvoering van een werk of de verrichting van een dienst, zoals omschreven in een Opdracht.
 • Gebruiker(s): Alle al dan niet geregistreerde bezoekers van de Website.
 • Opdrachtgever(s): Alle Gebruikers die zich via de Website registreren om een Opdracht te kunnen publiceren.
 • Vakman(nen): Alle Gebruikers die zich via de Website registreren om een Prijsvoorstel met betrekking tot een Opdracht kunnen meedelen.

 

 1. DOEL

 

  1. De Website betreft een platform waarbij vraag en aanbod op de schildermarkt worden verenigd, waarbij Opdrachtgevers goede Vakmannen zoeken en Vakmannen op hun beurt hun diensten kunnen aanbieden.
  2. De Website biedt een portaal aan voor het zoeken naar geschikte profielen waarbij Gebruikers elkaar kunnen identificeren, een Opdracht kunnen formuleren, dan wel een Prijsvoorstel kunnen maken.
  3. De Gebruikers van de Website kunnen zich registreren als (i) Vakman, waarbij ze hun diensten kunnen aanbieden en reageren op Opdrachten en/of als (ii) Opdrachtgever, waarbij ze diensten kunnen aanvragen doormiddel van het plaatsen van een Opdracht op de Website en reageren op Prijsvoorstellen.
  4. De Gebruikers gaan akkoord dat hun identiteitsgegevens met andere Gebruikers worden gedeeld. De PRIVACY STATEMENT is deel van deze gebruiksvoorwaarden en dient door alle Gebruikers te worden gerespecteerd.

 

 1. BEOORDELINGEN

 

  1. De Website kan voorzien in de mogelijkheid van Gebruikers om elkaar te beoordelen mits het toekennen van een score. De score wordt bepaald aan de hand van gestandaardiseerde vragen die in de Website worden geïncorporeerd.
  2. De Website kan voorzien in de mogelijkheid van Gebruikers om commentaren te plaatsen bij het profiel van een Gebruiker.
  3. De Gebruiker verbindt zich ertoe een score, beoordeling of commentaar op een zo objectief mogelijke manier te geven, dit uitsluitend nadat Opdrachtgever en Vakman met elkaar hebben samengewerkt.
  4. De Gebruiker van de Website is zich bewust van het feit dat een score, beoordeling of een commentaar negatief kan zijn.
  5. BOSS PAINTS heeft te allen tijde het recht om de Website, een score, beoordeling of commentaar aan te passen of te verwijderen, of een profiel van een Gebruiker te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld als zich enig geschil tussen Gebruikers aandient.

 

 1. VERPLICHTINGEN EN GEDRAGSCODE VAN DE GEBRUIKER

 

  1. Enkele meerderjarige en handelingsbekwame Gebruikers kunnen gebruik maken van de Website.
  2. De Gebruiker van de Website is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruikersnaam, paswoord en enige accuraatheid van zijn gegevens die worden opgegeven.
  3. Een gebruikersnaam en passwoord zijn uniek en kunnen niet worden overgedragen. De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor elke activiteit uitgevoerd onder zijn gebruikersnaam en paswoord.
  4. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is bestemd en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
  5. De Gebruiker verbindt zich ertoe uitsluitend een Opdracht te formuleren, dan wel een Prijsvoorstel te maken voor werken of diensten die reëel zullen plaatsvinden.
  6. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiker uitsluitend om prijsinformatie van derden te verkrijgen, prijzen te benchmarken of voor welke andere ontoelaatbare reden ook.
  7. De Gebruiker verbindt zich ertoe om:
   1. Enkel correcte, volledige en actuele informatie meedelen op de Website;
   2. Op elk moment objectief, hoffelijk en beleefd te blijven in enige communicatie, openbaar of privaat tussen Gebruikers;
   3. Indien een afbeelding wordt gebruikt, enkel een correcte afbeelding van de gebruiker in kwestie te gebruiken;
   4. Geen informatie of bestanden te plaatsen die niet van toepassing of relevant zijn;
   5. Geen wettelijke bepalingen te schenden waaronder eerlijke handelspraktijken, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten, sociale zekerheid-, fiscale en parafiscale verplichtingen, etc.;
   6. Geen misleidende, lasterlijke, bedreigende, illegale, onfatsoenlijke, racistische, discriminerende, denigrerende, pornografische of informatie die strijdig is met de openbare orde en de goede zeden te delen via de Website;
   7. De Website niet te gebruiken om scores, beoordelingen en commentaren te manipuleren;
   8. De Website en haar inhoud niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
   9. De Website niet te gebruiken als zuiver marketingkanaal zonder enige interesse in het doel waarvoor de Website is bestemd;
   10. Geen zodanig gebruik te maken van de Website waardoor de Website of haar inhoud wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
   11. Geen zodanig gebruik te maken van de Website waardoor de goede naam of reputatie van BOSS PAINTS of diens verbonden ondernemingen of partners wordt aangetast;
   12. De Website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal.

 

 1. TRANSACTIE

 

  1. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de Opdracht die hij formuleert en meedeelt op de Website.
  2. De Vakman is als enige verantwoordelijk voor het Prijsvoorstel dat hij formuleert en meedeelt op de Website.
  3. De Gebruikers van de Website zijn verantwoordelijk voor het evalueren en het bepalen van de geschiktheid van een Opdracht of van een Gebruiker. Wanneer Gebruikers besluiten om een contractuele relatie aan te gaan, wordt de overeenkomst rechtstreeks gesloten tussen de betrokken Gebruikers onderling.
  4. Wanneer de Opdrachtgever en de Vakman akkoord gaan om samen te werken HOE WERKT HET, dan zijn zij samen verantwoordelijk voor de wijze van samenwerken, de modaliteiten en uitvoering ervan. Alleen de Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen.
  5. BOSS PAINTS is geen partij in de contractuele relatie tussen de Gebruikers. BOSS PAINTS maakt zich op geen enkele manier ook sterk voor of namens één van de Partijen.

 

 1. VIRTUEEL PLATFORM

 

  1. De Website van BOSS PAINTS is uitsluitend een platform voor de virtuele uitwisseling van Opdrachten en Prijsvoorstellen.
  2. BOSS PAINTS:
   1. Is geen agent, geen wederverkoper, geen bemiddelaar, geen uitzendbureau, geen outplacementkantoor, geen intermediaire partij voor tewerkstelling in enige transactie tussen de Gebruikers;
   2. Controleert niet de gegevens, juistheid en hoedanigheid van de Gebruikers;
   3. Controleert evenmin de gegevens, juistheid en de kwaliteit van Opdrachten en Prijsvoorstellen;
   4. Voert geen onderzoek naar de technische bekwaamheid, geschiktheid of ervaring van de Gebruikers;
   5. Voert geen onderzoek naar de solvabiliteit of financiële situatie van de Gebruikers;
   6. Beoordeelt zelf niet de kwaliteit van het geleverde werk of de diensten;
   7. Is niet verantwoordelijk voor enige score, beoordeling of commentaar;
   8. Staat niet voor de uitvoering van het werk en of aan alle wettelijke bepalingen tijdens de onderhandeling of uitvoering is voldaan;
   9. Is niet verantwoordelijk voor enige openbaarmaking van informatie die de ene Gebruiker aan de andere Gebruiker heeft verschaft;
   10. Is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de Opdrachtgever en de Vakman de betalingen regelen of enige frauduleuze praktijken die een gevolg zijn van de transactie.
  3. Zonder beperking zijn de Gebruikers van de Website als enige verantwoordelijk voor: i) het bepalen van de geschiktheid van Gebruikers voor een Opdracht; ii) het bepalen van de voorwaarden van de overeenkomst (zoals onder meer zonder exhaustief te zijn, de tijd, plaats, wijze, middelen, soort van diensten, de prijs en de prijsstelling); iii) het onderhandelen, instemmen met en uitvoeren van de voorwaarden van de overeenkomst; iv) het verrichten van de diensten; v) en het betalen van de diensten.
  4. De Gebruiker van de Website aanvaardt dat het gebruik van de Website uitsluitend op eigen risico geschiedt.
  5. De Gebruiker van de Website verbindt zich ertoe BOSS PAINTS te vrijwaren van elke rechtsvordering die een andere Gebruiker kan instellen als gevolg van een geschil over de totstandkoming, de interpretatie en de uitvoering van enige overeenkomst die de Gebruikers met elkaar sluiten.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID BOSS PAINTS

 

  1. BOSS PAINTS past redelijke beveiligingsmaatregelen toe om de Website te beschermen. Niettemin moet de Gebruiker zich ervan bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen niet onfeilbaar. BOSS PAINTS kan daarom niet garanderen dat er zich geen virussen, kwaadaardige software, wormen of enige andere vorm van besmetting (phishing, pharming, Trojaanse paarden, enz.) op de Website bevinden. BOSS PAINTS heeft als host van de Website slechts een middelenverbintenis.
  1. BOSS PAINTS ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN INTERFERENTIES, NALATIGHEDEN, ONDERBREKINGEN, VIRUSSEN OF ONDERBREKINGEN IN DE WERKING VAN HET INTERNET OF DE WEBSITE.
  1. BOSS PAINTS kan de identiteit van de Gebruikers van de Website niet waarborgen en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld desbetreffend.
  2. De inhoud die via de Website wordt aangeboden en tussen Gebruikers wordt gedeeld, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. BOSS PAINTS staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de inhoud. De toegang tot de Website wordt dus gegeven zonder enige vorm van garantie.
  3. De Website omvat inhoud geplaatst door Gebruikers waarover BOSS PAINTS geen zeggenschap heeft. BOSS PAINTS is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van Gebruikers en het gebruik ervan. Het plaatsen van inhoud op de Website houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud.
  4. De Website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. BOSS PAINTS heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, kwaliteit of juistheid ervan.
  5. BOSS PAINTS komt op geen enkele wijze tussen in overeenkomsten of transacties die Gebruikers met elkaar aangaan, noch in de communicatie tussen de Gebruikers. Contractuele relaties worden uitsluitend tussen de Gebruikers gesloten. BOSS PAINTS is in geen geval partij bij enige geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming, de inhoud of de uitvoering van een overeenkomst tussen Gebruikers van de Website.
  1. BOSS PAINTS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, NOCH CONTRACTUEEL NOCH BUITENCONTRACTUEEL, BURGERRECHTELIJK OF STRAFRECHTELIJK, DIE ZOU ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR DE GEBRUIKERS, DOOR ENIGE TRANSACTIES DIE ZIJ ZOUDEN AANGAAN OF ENIGE UITVOERING VAN WERK OF DIENSTEN. 
  1. BOSS PAINTS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige scores, beoordelingen, commentaren of het verwijderen van gebruikers van de Website. BOSS PAINTS is evenmin aansprakelijk voor enige schade (zoals reputatieschade, het verlies van omzet, het verlies van een kans, etc.) die hieruit zou voortvloeien.
  2. Indien Gebruikers BOSS PAINTS alsnog zouden betrekken in een geschil, een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure of in vrijwaring zouden roepen, zullen zij verantwoordelijk zijn voor enige kosten of erelonen die BOSS PAINTS zal dienen te maken.

 

 1. KLACHTEN

 

  1. Indien een Gebruiker een klacht heeft over de Website of het gebruik ervan, dan dient hij zich te richten aan BOSS PAINTS op het volgende e-mailadres en de klacht voldoende te substantiëren: klantendienst@boss.be.
  2. Er rust geen enkele verplichting op BOSS PAINTS om enige klachten binnen een bepaalde tijd af te handelen of om tussen te komen in een geschil tussen Gebruikers. BOSS PAINTS spant zich naar beste vermogen in om klachten te beantwoorden.
  3. Enig gebruik dat door BOSS PAINTS ontoelaatbaar of niet verenigbaar met het doel van de Website of met de gebruiksvoorwaarden wordt geacht, zal door BOSS PAINTS aan de Gebruiker worden gemeld en kan resulteren in het verwijderen van de Gebruiker van de Website.
  4. Indien een Gebruiker het niet eens is met een score, beoordeling of commentaar, dan kan de Gebruiker integraal zijn profiel verwijderen van de Website.

 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 

  1. Alle inhoud van de Website (onder meer, maar niet gelimiteerd tot illustraties, teksten, technische specificaties, instructies, handleidingen, persberichten, tekeningen, beelden, foto's, renders, video’s, data, benamingen, merken, logo's, geregistreerde en niet-geregistreerde modellen en andere bestanden gevonden op de website) is beschermd door intellectuele rechten en deze behoren BOSS PAINTS toe, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
  2. De Gebruiker mag de structuur en de inhoud van de Website enkel in het kader van het doel van de Website gebruiken. Iedere vorm van reproductie, bewerking, vertaling of kennisgeving van enige werken die door het auteursrecht zijn beschermd, is verboden.
  3. Elke opvraging van ieder hergebruik van de volledige inhoud van de Website of enige data die op de Website kunnen worden gevonden is verboden. Een herhaald en systematisch opvragen, scrapen of eender welke softwarematige manier kopiëren van data van de Website strookt niet met het normale gebruik van de Website en berokkent schade aan de legitieme belangen van BOSS PAINTS.
  4. De Gebruiker die, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de inhoud op de Website kopieert, maakt zich schuldig aan het misdrijf van namaak en piraterij, wat bestraft kan worden met een gevangenisstraf en een geldboete.
  5. De Gebruiker erkent en verklaart zich akkoord met het betalen van een boete van 5.000 EUR per inbreuk op de intellectuele rechten van BOSS PAINTS. Dit zonder beperking van de mogelijkheid van BOSS PAINTS om zich te beroepen op alle middelen van recht, inclusief en niet beperkt tot voorlopige maatregelen, de stakingsvordering, kortgeding, de inbreukvordering en de vordering tot schadevergoeding ten gronde.

 

 1. ONDERBREKING EN BEËINDIGING VAN HET GEBRUIK

 

  1. BOSS PAINTS behoudt zich het recht voor om, ten alle tijde en zonder aankondiging, de toegang tot de Website te onderbreken met het oog op onderhoud of om deze bij te werken of te verbeteren.
  2. BOSS PAINTS behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging, de inhoud van de Website te wijzigen of te verwijderen.

 

 1. LINKS

 

  1. Het plaatsen van hyperlinks of enige deeplinks naar de Website of het creëren van enige interface naar de Website is uitsluitend toegestaan mits een voorafgaand schriftelijk akkoord van BOSS PAINTS.
  2.  Het gebruik van de inhoud van de Website in databanken van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is verboden. Het scrapen of herhaaldelijk geautomatiseerd bezoeken van de Website met als doel inhoud te kopiëren of reproduceren, data te verzamelen of wijzigingen vast te stellen is niet toegelaten.

 

 1. OPMERKINGEN EN COMMUNICATIE

 

  1. Informatie die de Gebruiker aan BOSS PAINTS verstrekt in het kader van het gebruik van de Website (per post, e-mail of op andere wijze) zal niet als vertrouwelijk bestemd worden.
  1. BOSS PAINTS IS NIET GEHOUDEN OM DEZE INFORMATIE ALS VERTROUWELIJK TE BEHANDELEN, NOCH ZAL BOSS PAINTS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET GEBRUIK OF DE OPENBAARMAKING DAARVAN.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

 

  1. BOSS PAINTS respecteert de privacy van de Gebruikers van de Website.
  2. Door zich op de Website te registreren aanvaarden de Gebruikers dat er persoonsgegevens openbaar worden gemaakt op de Website.
  3. De PRIVACY STATEMENT, die integraal deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden, is integraal van toepassing en de Gebruiker bevestigt kennis hiervan te hebben genomen alvorens zijn profiel te hebben aangemaakt op de Website.

 

 1. COOKIES

 

  1. De Website maakt gebruik van cookies (een bestand dat gedownload wordt op de computer, smartphone of tablet van de gebruiker bij het bezoeken van de Website met de bedoeling informatie op te slagen en terug te vinden).
  2. Alle informatie over de gebruikte cookies kan teruggevonden worden in de COOKIE POLICY.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
  1. De Belgische wetgeving is van toepassing op de Website en deze gebruikersvoorwaarden.
  2. In geval van betwistingen is alleen de Ondernemingsrechtbank van Gent (België) bevoegd.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×